Łuck (Lutsk / Luck)

Powyższe dokumenty przetłumaczone na Polski (above documents Translated into Polish):

Dodowód i dowody o szlachetnym pochodzeniu osób z rodu Cholodeckich.

 

Herb Białynia

 

Rodowód

 

W polu niebieskim na tarczy biała podkowa ocelami do góry, w jej środku krzyż, nad krzyżem strzała lecąca do góry. Nad hełmem pięć strusich piór.  

 

KAZIMIERZ, od którego

FOMA, od którego

FRANCISZEK=ANTONI=IGNACY(3 imion), od którego

GERONIM, od którego

IGNACY

 

Dowody:

 

  1. Metryka o chrzęście szlachcica Franciszka Ignacego (dwóch imion) Chołodeckiego, szlachciców Fomy i Anny Chołodeckich małżonków syna 1787 r. listopada 4 dnia w księgach kościoła Kowelskiego zapisana, a 1787 r. kwietnia 2 dnia z tych ksiąg nadana.    
  2. Zapis o podarowaniu szlachcicem Fomoj Chołodeckim już nieżyjących Kazimierza i Konstancji z Czarnołuskich Chołodeckich małżonków syna, Nowogradwołyńskiemu czynniku Józefowi Rokickiemu części majątku wsi Obłapy, która znajduje się w Wołyńskim województwie we Włodzimierzskim powiacie, która została mu (Fome) po rodzicach. W 1741 r. czerwca 14 dnia we Włodzimierzu złożony, w aktach Włodzimierzskiego powiatowego sądu przyznana i z tych aktów nadana.
  3. Metryka o małżeństwie szlachcica Ignacego Cholodeckiego z szlachcianką Apoloniją Jezerską 1774 r. kwietnia 17 dnia w księgach Chodorkowskiego kościoła zapisana, a w 1808 r. października 16 dnia z owych ksiąg wydana.  
  4. Metryka o chrzęście szlachcica Geronima Cholodeckiego, szlachciców Ignacego i Apolonii Chołodeckich małżonków syna 1789 r. października 1 dnia w księgach Szpanowskiego kościoła zapisana, a 1811 r. sierpnia 30 dnia z owych ksiąg wydana.
  5. Metryka o chrzęście szlachcica Wincenta Chołodeckiego szlachciców Geronima i Gonoraty z Wisów Chołodeckich małżonków syna 1824 r. stycznia 23 dnia w księgach Jałowickiego kościoła zapisana, a w roku 1827 czerwca 2 dnia z owych ksiąg wydana.
  6. Wypis ze spisu społecznego (rewizskije skazki). Za podpisem znajdującego na posadzie Łuckiego Powiatowego Marszałka Podkomoria tego samego powiatu Moszyńskiego w artykule szlachty są zapisane szlachcic Geronim, Franciszek Antoni Ignacy (3 imion) i Wincent Chołodeccy, którzy po rewizji 1816 r. zapisani są wśród szlachty Łuckiego powiatu, a w 1827 r. czerwca 23 dnia ten wypis nadany.

   Na podstawie tych wszystkich dowodów imiona szlachciców Geronima syna Franciszka=Antoniego=Ignacego razem z jego synem Wincentem decyzją WOŁYŃSKIEGO SZLACHECKIEGO ZGROMADZENIA DEPUTOWANYCH z roku 1827 grudnia 14 dnia za Nr 407 otrzymali tytuł szlachecki z prawem wpisania do części pierwszej Szlacheckiej Księgi Rodowej Guberni Wołyńskiej.

 

Podpisy:  

 

Wołyński Gubernialny Powiatowy Marszałek i Kawaler

Deputat Krzemienieckiego powiatu Walenty Polanowski

Deputat Owruckiego powiatu Gabriel Dunin Wąsowicz.

 

Archiwum Państwowe obwodu Żytomierzskiego, Ukraina.  

Fond 146

Opis 1

Sprawa Nr 457

Arkuszy: 295 odw., 296, 296 owd., 297, 297 odw., 298.

Pieczątka z archiwum.

Podpisy:

Dyrektor archiwum N.W. Szapran

Kierująca odziałem W. N. Popławska    

 

Imię i nazwisko szlachcica, ile ma lat od rodu.

Kawaler lub zamożny, kim jest żona, albo wdowiec.

Ile dzieci płci męskiej lub kobiecej, ile mają lat.

 

Posiadłość ruchoma nieruchoma.

 

W jakim mieszka powiacie, mieście lub wsi.

 

Stan cywilny.

 

Stan wojskowy.

 

Szlachcic

Geronim syn Franciszka Antoniego Ignacego (3 imion) Chołodecki

38 lat

 

Żonaty na Gonaracie z Wisów

 

 

 

 

Syn Wincent 4 lata

 

Córki: Marcela 8 lat

 Mariana 6

lat

 

 

 

Nie posiada

 

Łucki powiat miasto Łuck.

 

Nie posiada

 

Nie posiada


Informacje nabyte przy pomocy genealoga Olga Chorowca ze strony http://www.szlachta.com.pl/


 

Back to Chołodeccy Genealogy Home